Indul a Babanet és a VTech közös őszi nyereményjátéka

Ezt olvasta már?

A Babanet és a VTech közös őszi nyereményjátékának szabályzata:

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Babanet.hu által kezelt, karbantartott, (https://www.facebook.com/babanet.hu/) Facebook oldalon futó a Babanet és a VTech közös őszi nyereményjátékára vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

§  A Játékban a Szervező, és a nyeremények felajánlója a Trefl Hungary Kft. (továbbiakban: Szervező), a játék lebonyolításáért a babanet.hu weboldal tulajdonosa, a Netvestor Kft. (továbbiakban lebonyolító) felel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

§  A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).  

§  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.  

§  Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

§  A Játékban Szervező és Lebonyolító dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

§  A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

§  A Játékos a játékba történő nevezésével, és az adatainak megadásával kijelenti, és hozzájárulását adja, hogy a Szervező, mint adatfeldolgozó a játékos személyes adatait és e-mail címét kezelje, és azt tárolja.

§  Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

§  A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2020. 11. 23. 11:00 – 2020. 11. 29. 23:59

Sorsolás: 2020. 11. 30. 

Eredményhirdetés: 2020. 11. 30. este

Nyertesek száma: 2

Nyeremény: Vtech Activity kocka elektromos játék

Nyeremények darabszáma: 2 db

A nyereményeket a Trefl Hungary Kft. biztosítja

A játék menete: A játékosoknak a játékban a következő feladata van:

1./ A következő kérdésre a poszt alatt kommentben válaszolni: 
„Milyen VTech újdonságok érkeztek idén és kerültek a játékboltok polcaira?”

(Segítséget a https://bit.ly/3jX6P2f  oldalon találsz). Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. Ha a feladatot nem teljesíti, akkor kizárja magát a sorsolásból.

Ha nem szeretnél lemaradni a legfrissebb újdonságaikról, kövesd a Trefl Hungary (https://www.facebook.com/treflhungary) és a VTech márka (https://www.facebook.com/vtech.magyarorszag) Facebook oldalát.

A nyeremény: 2 db VTech Activity kocka, melyet a Trefl Hungary Kft. ajánlott fel.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. Ha bármelyik ismérvnek nem felel meg a játékos, akkor kizárásra kerülhet.                               

A nyerteseket a poszt alatt lévő kommentekből véletlenszerűen választjuk ki a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.

4. Moderálás:

A szervező fenntartja a jogot, hogy a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból, vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

5. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertes/ek között a 3. pontban részletezett nyeremény/ek kerülnek kisorsolásra.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com

A nyertesek neveit a Lebonyolító Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb az eredményhirdetésre megjelölt időpontban.

Pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

§  ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

§  ha az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül nem jelentkezik;

§  ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

§  egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

§  egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

§  jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

§  adózáshoz szükséges adatait nem adja meg.

A nyereményjáték termékeinek felajánlója a Trefl Hungary Kft. a VTech játékok hivatalos magyarországi forgalmazója.

6. Nyertesek értesítése

  • A nyerteseket a babanet.hu weboldalon és a Facebook oldalán tesszük közzé.
  • A nyerteseknek ezek után jelentkezniük kell a szerkeszto@babanet.hu e-mail címen, adataik megadásával.
  • A nyerteseknek meg kell adniuk nevüket, címüket, telefonszámukat és email címüket, illetve adószámukat, hogy a játék szervezője kapcsolatba tudjon lépni velük, és a nyereményük átvételének módját egyeztetni tudják.

Amennyiben a nyertes egy héten belül nem lép kapcsolatba a játék lebonyolítójával, úgy nem jogosult tovább a nyereményre. Pótnyertes nem kerül meghirdetésre.

A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a játékkiírásban foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó megadni, jogosulatlanná válhat nyereményére.

7. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel az e-mailben vagy telefonon egyezteti a Szervező munkatársa.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

8. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9. Adatkezelés és adatvédelem

9.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik fél részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

A játék lebonyolítója a nyertesek adatait átadja a Szervezőnek.  Az átadást követően Lebonyolító az adatokat nem kezeli és nem tárolja tovább.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Játék résztvevőinek adatait a Lebonyolító az előbbiekben meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

9.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

§  hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, telefonszám, adószám), a Szervező és a Lebonyolító a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

§  feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó (Netvestor Kft.) részére továbbítsa ugyanezen célra.

A Játékosok személyes adatait a Lebonyolító kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja.

10. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

11. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook. 

2020. november 23.

Legfrissebb a témában

Booking.com

Még több hasonló cikk a témában